Khi không đọc sách văn, ta đọc sách gì?

Khi không đọc sách văn, ta đọc sách gì?

Tuần này, tôi xin điểm một số cuốn sách "không phải sách văn" mà tôi yêu thích nhất. Đây là 3 cuốn sách khai sáng tôi rất nhiều, và hi vọng bạn cũng sẽ yêu thích chúng! 1. Súng, Vi trùng, và Thép: Định mệnh của các Xã hội Loài người (Guns, Germs, and Steel: [...]